SIDE 1

(floating)

Size 120x300

Chia sẻ 3 

SIDE 2

(floating)

Size 120x300

Chia sẻ 3 

RIGHT BANNER 3

Size 160x600

Chia sẻ 3 

RIGHT BANNER 4

Size 160x600

Chia sẻ 3 

RIGHT BANNER 5

Size 160x600

Chia sẻ 3 

RIGHT BANNER 6

(floating)

Size 160x600

Chia sẻ 3 

MINI RECTANGLE 1

Size 300X125

Chia sẻ 3 

MINI RECTANGLE 2

Size 300X125

Chia sẻ 3 

BIG BANNER 1

Size 300x600

Chia sẻ 3 

BIG BANNER 2

(floating)

Size 300X600

Chia sẻ 3 

MEDIUM RECTANGLE 3

Size 300X250

Chia sẻ 3 

MINI RECTANGLE 3

Size 300X125

Chia sẻ 3 

RIGHT BANNER 1

Size 160x300

Chia sẻ 3 

RIGHT BANNER 2

Size 160x300

Chia sẻ 3 

MEDIUM RECTANGLE 1

Size 300X250

Chia sẻ 3 

MEDIUM RECTANGLE 2

Size 300X250

Chia sẻ 3 

TOP BANNER

Size 980x90

Chia sẻ 3

Di chuột vào các vị trí banner mẫu để xem kích thước và báo giá